Vi

Tror

I.

På den treene Gud - Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

II.

At Gud har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig.

III.

At Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral.

IV.

At Jesus Kristus er Guds Sønn og ble menneske for vår skyld. Han døde for våre synder og sto opp igjen for å gi alle mennesker mulighet til fellesskap med Gud. Dette gis oss av nåde og mottas ved tro.

V.

At Guds rike er kommet nær ved Jesus, slik at Guds gode plan og vilje for mennesker kan erfares allerede nå.

VI.

At Jesus Kristus skal komme tilbake for å hente sine og deretter opprette det fullendte Guds rike. Vi vil formidle håpet om kroppens oppstandelse og det evige liv.

VII.

At menigheten er Jesu Kristi kropp i verden. Den fortsetter Jesu tjeneste og skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn til å følge Jesus Kristus.

VIII.

At alle Guds barn har fått Den Hellige Ånd. Alle kan erfare Åndens dåp og fylde som utruster til liv og tjeneste.

IX.

At alle mennesker er skapt i Guds bilde, og at alle mennesker derfor har samme iboende og ukrenkelige verdi fra unnfangelse til naturlig død. 

X.

At mennesket og verden var skapt perfekt, men at mennesket fremmedgjorde seg selv for Gud da de syndet mot ham. Dette har skapt avstand mellom mennesker og Gud og har gjort at alle mennesker lever med en tilbøyelighet til å synde.

XI.

At selv om verden er preget av synd, har Jesus Kristus satt oss fri fra synden ved hans død og oppstandelse. Vi tror også at alle barn er født uten skyld og synd, slik at Guds rike er åpent for alle barn.

Vi slutter oss til den apostoliske trosbekjennelse

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

Amen.