top of page

Vi

Tror

I.

TREENIGHETEN

Vi tror på den treene Gud - Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

II.

SKAPELSEN

Vi tror at Gud har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig.

III.

BIBELEN - GUDS ORD

Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral.

IV.

JESUS KRISTUS

Vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn og ble menneske for vår skyld. Han døde for våre synder og sto opp igjen for å gi alle mennesker mulighet til fellesskap med Gud. Dette gis oss av nåde og mottas ved tro.

V.

GUDS RIKE

Vi tror at Guds rike er kommet nær ved Jesus, slik at Guds gode plan og vilje for mennesker kan erfares allerede nå. Slik Jesus formidlet oppreisning, liv og helbredelse til mennesker, formidler vi de samme muligheter og ber i Jesu navn om helbredelse på alle livets områder. Samtidig er ikke dette riket kommet fullendt. Det vil skje når Jesus kommer tilbake.

VI.

DET KRISTNE HÅPET

Vi tror at Jesus Kristus skal komme tilbake for å hente sine og deretter opprette det fullendte Guds rike. Vi vil formidle håpet om kroppens oppstandelse og det evige liv.

VII.

DEN HELLIGE ÅND

Vi tror at alle Guds barn har fått Den Hellige Ånd. Alle kan erfare Åndens dåp og fylde som utruster til liv og tjeneste. Vi tror at Ånden hjelper oss til å leve et liv til Guds ære slik at vår karakter og livsførsel forandres til større likhet med Jesus Kristus.

VIII.

DÅPEN

Vi tror at dåpen er en god samvittighets pakt med Gud og en overgivelse til å etterfølge Jesus innenfor rammen av det kristne fellesskapet. Handlingen er en bekjennelse til Jesu død og oppstandelse, noe som uttrykkes ved at den som blir døpt, senkes under vann og reises opp for å leve et nytt liv. Alle som kommer til tro på Jesus Kristus, døpes i den treene Guds navn.

IX.

NATTVERDEN

Vi tror at Jesus innstiftet nattverden. I nattverden forkynner vi at Jesus døde for våre synder. Vi feirer nattverd for å ha fellesskap med Jesus og hverandre. Nattverden er åpen for alle som tror på Jesus Kristus og som ønsker å leve i fellesskap med han.

X.

MENIGHETEN

Vi tror at menigheten er Jesu Kristi kropp i verden. Den fortsetter Jesu tjeneste og skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn til å følge Jesus Kristus. Hovedoppdraget er å fullføre misjonsbefalingen ved å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og etterfulgt blant mennesker som ennå ikke tror. Alle som bekjenner Jesus som Herre er en del av den universelle kirke. Vi tror at alle kristne også hører hjemme i en lokal menighet, og at hver enkelt troende er en sentral del av menigheten.

XI.

EKTESKAP, FAMILIE, MENNESKESYN

Vi tror at ekteskapet er forbeholdt én mann og én kvinne. Gud la grunnlaget for denne pakten da han skapte mann og kvinne til å være hverandres naturlige partnere. I tillegg tror vi at Guds ord eksplisitt forbyr enhver form for homofilt samliv.

 

Et ekteskap er en pakt som inngås mellom to mennesker og er ikke ment til å brytes så lenge man lever. Derfor tror vi at ekteskapet mellom mann og kvinne danner den beste og tryggeste rammen for barn å bli født inn i.

Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde, og at alle mennesker derfor har samme iboende og ukrenkelige verdi fra unnfangelse til naturlig død.

 

Mennesket og verden var skapt perfekt, men mennesket fremmedgjorde seg selv for Gud da de syndet mot ham. Dette har skapt avstand mellom mennesker og Gud og har gjort at alle mennesker lever med en tilbøyelighet til å synde. Men selv om verden er preget av synd, tror vi at Jesus Kristus har satt oss fri fra synden ved hans død og oppstandelse. 

Likevel tror vi at alle barn er født uten skyld og synd, slik at Guds rike er åpent for alle barn. Barn lar seg døpe som troende kristne når de er modne nok til å velge det selv.

Vi slutter oss til den apostoliske trosbekjennelse

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

Amen.

bottom of page